Geschiedenis

De Stichting Liduina Fonds begon op 1 juli 1852 onder de naam Liefdewerk van de heilige Liduina haar “werk van barmhartigheid” uit zuiver godvruchtige overwegingen, zonder enig startkapitaal. Door middel van collectes, contributies, giften en legaten is haar vermogen in de loop der tijden zo toegenomen, dat zij thans in staat is van de renten jaarlijks vele aanvragen voor financiële steun te honoreren.

Het doel van de latere kerkelijk erkende Vereeniging Liduina van de Heilige Elisabeth was de zorg voor zieke armen in Den Haag. In de vorm van wekelijkse huisbezoeken aan de zieke armen gaf Liduina de eerste negentig jaar van haar bestaan uiting aan deze zorg. Tijdens deze bezoeken werd geïnventariseerd wat de armen nodig hadden. Vervolgens werden de benodigde goederen en versterkende middelen verzameld om aan de zieken te geven. Op deze wijze vervulde de stichting net als vele andere private religieuze initiatieven een belangrijke rol in de zorg voor noodlijdenden in Den Haag.

Het vermogen van Stichting Liduina Fonds is in 160 jaar verkregen door collectes, contributies, giften en legaten. Het kapitaal was in 1950 zo toegenomen, dat werd besloten voortaan alleen de renten van het kapitaal uit te geven. Aanvragen van katholieke zieke armen werden bovendien alleen nog maar gehonoreerd als ze goed waren onderbouwd door een sociaal werker. In 1965 werd de Bijstandswet ingevoerd. Dit veranderde ook de behoeften.

Stichting Liduina Fonds kreeg in 1969 bij een statutenwijziging niet alleen haar huidige naam, maar ook  de doelstelling werd veranderd. Het hoofddoel werd geldelijke steun te verlenen aan Hagenaars van alle gezindten, ziek of gezond, die iets extra’s nodig hebben wat zij zelf niet konden bekostigen of die door buitengewone omstandigheden in financiële problemen waren geraakt.

 

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Liduina Fonds in 2002 heeft de toenmalig secretaris Laetitia van Rijckevorsel een beknopte geschiedenis van het Liduina Fonds geschreven. Het boekje is hier beschikbaar.

 

Het Liduina Fonds is 150 jaar lang uitsluitend door vrouwen uit rooms-katholieke families bestuurd. Na 153 jaar kwam de eerste man, de heer P.M.J.M. van der Kun, in het bestuur.  Tegenwoordig bestaat het bestuur uit zowel vrouwen als mannen. In 2011 heeft het toenmalig bestuur besloten een voltallig nieuw bestuur te laten aantreden. Over deze vernieuwing is een artikel gepubliceerd op de website van FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Dit artikel is hier beschikbaar.

 

Tegenwoordig kan Stichting Liduina Fonds nog steeds geldelijke steun verlenen uit de renteopbrengsten van het financiële vermogen.  Inmiddels heeft het Liduina Fonds als doel financiële steun te verlenen aan organisaties die zich inzetten voor volwaardige deelname van kwetsbare of achtergestelde mensen aan de samenleving. Het donatiegebied van het Liduina Fonds is nog altijd Den Haag. Voor nadere informatie zie de doelstelling en voorwaarden.